Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

McGinley, Dinny

Tuesday, 15 October 2013

Dáil Éireann Debate
Vol. Nbr.


Acht na dTeangacha Oifigiúla

Ba mhaith liom aird an Theachta a dhíriú ar cheist ghaolmhar (Ceist Dála Uimhir 87) a d'fhreagair mé ar an 14 Meitheamh 2012. Is ceist don Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil é seo sa ché...More Button

Is gnó é do chomhlachtaí poiblí a thagann faoi scáth Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chinntiú go gcomhlíontar na dualgais atá orthu faoin Acht agus faoi na Rialacháin a dhéantar faoin Acht. Fa...More Button

Bord Údarás na Gaeltachta

Ní miste dom a mhíniú nach raibh an cháilíocht atá luaite ag an Teachta ar cheann de na riachtanais a bhí sonraithe san fhógra poiblí a rinne an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar son mo Roinne i ...More Button

Seirbhísí Eitilte

I propose to take Questions Nos. 183 to 185, inclusive, and 188 together. More Button

Mar is eol don Teachta, tá mo Roinn ag lorg tairiscintí ó chomhlachtaí chun tabhairt faoi athbhreithniú ar an tseirbhís aeir a chuirtear ar fáil d’Oileáin Árann faoi Oibleagáid Seirbhíse Poiblí f...More Button

Bhí pobal Oileáin Árann curtha ar an eolas roimh ré faoin athbhreithniú seo a bhfuil na téarmaí tagartha ag teacht leis na Rialacháin. Glactar leis go mbeidh ar na comhairleoirí a cheapfar cur ch...More Button

Maidir le cruinnithe ó Mhárta 2011 den choiste monatóireachta ar na seirbhísí iompair d’Oileáin Árann, is féidir liom a chur in iúl don Teachta gur tionóladh cruinnithe ar na dátaí seo a leanas: ...More Button

Plean Reatha Teanga

Tháinig scéim teanga reatha na Roinne Coimirce Sóisialaí i bhfeidhm ar 1 Meitheamh 2007. Leagtar amach sa scéim sin teanga na bealaí éagsúla trína ndéanfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí seirbhísí ...More Button

Limistéir Oidhreachta Nádúrtha

Is togra taispeána é togra AranLIFE a chuirfear i bhfeidhm ar na trí Oileán Árann thar thréimhse 4 bliana ó 2014-2017. Níl sé i gceist ag mo Roinn plean iomlán bainsistíochta a chur i bhfeidhm ar ...More Button

  Question No. 188 answered with Question No. 183.More Button