Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

 Header Item Written Answers Nos. 19-26
 Header Item Aonad Pleanála
 Header Item Census of Population Publication
 Header Item Departmental Staff Numbers
 Header Item Comharchumainn Ghaeltachta
 Header Item Wildlife Protection
 Header Item Foras na Gaeilge
 Header Item Údarás na Gaeltachta

Wednesday, 13 March 2013

Dáil Éireann Debate
Vol. 796 No. 2

First Page Previous Page Page of 92 Next Page Last Page

Written Answers Nos. 19-26

Aonad Pleanála

 19. D'fhiafraigh Deputy Michael P. Kitt Information on Michael Kitt Zoom on Michael Kitt den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan an gcuirfidh sé Aonad Pleanála ar bun mar atá molta ag na heagraíochtaí pobail Ghaeilge agus Ghaeltachta chun a chinntiú go mbeidh pleanáil chomhtháite, éifeachtach agus éifeachtúil i gceist ón mbun aníos  [12969/13]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley): Information on Dinny McGinley Zoom on Dinny McGinley Glacaim leis go bhfuil an Teachta ag tagairt d'Aonad Pleanála i gcomhthéacs chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge. Aithnítear sa Straitéis go bhfuil gá le cur chuige céimneach chun bearta éagsúla na Straitéise a chur i gcrích. Dá bhrí sin, tá na struchtúir seo a leanas bunaithe chun cur chuige comhtháite, éifeachtach agus éifeachtúil a chur chun cinn i dtaca le forfheidhmiú na Straitéise:

- Coiste Rialtais ar an nGaeilge agus ar an nGaeltacht, a bhfuil an Taoiseach ina chathaoirleach air, atá ag déanamh maoirseachta ar an dul chun cinn leis an Straitéis;

- Grúpa Oifigeach Sinsearach, atá comhdhéanta d'oifigigh ardleibhéil ó na Ranna ábhartha, atá ag tacú leis an gCoiste Rialtais;

- Grúpa Idir-Rannach, a bhfuil mise, mar Aire Stáit, mar chathaoirleach air, atá ag déanamh comhordaithe ar chur i bhfeidhm na Straitéise;

- Grúpaí oibre ardleibhéil, atá bunaithe le páirtithe leasmhara ar leith, chun dlús a chur le feidhmiú réimsí gnímh éagsúla den Straitéis; agus

- Aonad Straitéise i mo Roinn atá freagrach as pleanáil agus feidhmiú na Straitéise a threorú.

Cé go bhfuil freagracht uileghabhálach ar mo Roinn féin don Straitéis, is i gcomhar le páirtithe leasmhara eile atáthar ag díriú ar an Straitéis a fheidhmiú. Dá bhrí sin, tá na príomhpháirtithe leasmhara, lena n-áirítear na Ranna Rialtais ábhartha, ag tabhairt faoi phleananna forfheidhmithe a ullmhú i ndáil leis na réimsí sonracha gnímh den Straitéis a bhaineann leo. Táthar ag súil go bhfoilseofar na pleananna forfheidhmithe sin i mbliana chomh maith le tuarascáil maidir leis an dul chun cinn atá déanta faoin Straitéis go dáta. Is sa chomhthéacs sin a fhéachfar chuige go mbeidh an phleanáil chomhtháite chuí ar bun i rith an ama chomh fada is a bhaineann sé le cur i bhfeidhm na Straitéise.

Census of Population Publication

 20. Deputy Thomas P. Broughan Information on Thomas P. Broughan Zoom on Thomas P. Broughan asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan the date on which the 1926 census will go online; in view of the benefit of genealogical heritage tourism for Ireland if he is planning any additional initiatives to enhance and support this important sector; and if he will make a statement on the matter. [12868/13]

Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Jimmy Deenihan): Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan As the Deputy is aware, the Programme for Government contains a commitment to enabling the publication of the 1926 Census records. Following discussions in recent months, my Department, the CSO and the National Archives have agreed an approach to facilitate the preparatory work necessary to enable the publication of the 1926 Census records and a 1926 Census Working Group has been established to advance the project.

  While tourism is a matter for my colleague, the Minister for Transport, Tourism and Sport, I am conscious of the tourism potential of genealogy for attracting the Irish Diaspora to our shores. Indeed, as the Deputy will be aware, 2013 is the year of the Gathering, an initiative of the Minister for Transport, Tourism and Sport and one that my Department and the national cultural institutions which operate under its aegis are very pleased to participate in. My Department will shortly launch a genealogy portal as part of its contribution to the Gathering. The portal will bring together genealogy records for a number of official sources, making the researching of family histories more accessible to all.

Departmental Staff Numbers

 21. Deputy Niall Collins Information on Niall Collins Zoom on Niall Collins asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan the total number of staff based in the film unit of his Department in 2010, 2011, 2012 and currently; the film unit budget for each year; and if he will make a statement on the matter. [12986/13]

 35. Deputy Micheál Martin Information on Micheál Martin Zoom on Micheál Martin asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan the total number of staff in the arts unit in 2010, 2011, 2012 and currently; the budget for each year; and if he will make a statement on the matter. [13003/13]

Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Jimmy Deenihan): Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan I propose to take Questions Nos. 21 and 35 together.

  In my Department, Arts and Film matters are handled from within a single Unit. The number of staff in the Unit during the period referred to was 8.45 whole-time equivalents. The Arts and Film Unit is responsible, inter alia, for rendering policy advice to me on all aspects of arts and film. It is also answerable for the administration of a number of subheads, including A.7 Cultural Infrastructure and Development, A.9 The Arts Council and A.12 The Irish Film Board. Details of the allocations for those subheads are available in the Revised Estimates Volumes for Public Services for the relevant years at http://per.gov.ie/estpubexp2013/

Comharchumainn Ghaeltachta

 22. D'fhiafraigh Deputy Peadar Tóibín Information on Peadar Tóibín Zoom on Peadar Tóibín den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan cad atá á dhéanamh ag an Roinn chun cabhrú le Comharchumainn Ghaeltachta atá faoi bhrú le fiacha móra. [13091/13]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley): Information on Dinny McGinley Zoom on Dinny McGinley Cuireann mo Roinn soláthar airgid bhliantúil ar fáil d’Údarás na Gaeltachta, a chuireann ar a chumas tacaíochtaí a thabhairt do réimse gníomhaíochtaí agus eagraíochtaí, ar a n-áirítear na comharchumainn Ghaeltachta. Tuigfidh an Teachta, dá réir, gur ar an Údarás a luíonn an fhreagracht gnóthaí maidir leis na comharchumainn a láimhseáil.

  Ina thaobh sin de, tuigtear dom ón Údarás go bhfuil córas i bhfeidhm chun cabhrú ar bhonn réamhghníomhach le comharchumainn atá ag dul i ngleic le deacrachtaí airgeadais, má bhíonn a leithéid acu. Mar chuid den phróiseas seo, déantar:

- scrúdú ar bhealaí chun barrchostais a laghdú;

- scrúdú ar na féidearthachtaí maidir le maoin a dhíol chun dliteanais a laghdú; agus

- socruithe le hinstitiúidí airgeadais maidir le hathstruchtúrú a dhéanamh ar fhiacha agus/nó iasachtaí atá ag seasamh amach.

Wildlife Protection

 23. Deputy Clare Daly Information on Clare Daly Zoom on Clare Daly asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan the action he will take in relation to reports of illegal stag hunting continuing to take place. [12872/13]

Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Jimmy Deenihan): Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan Officials of my Department monitor compliance with the Wildlife Acts across the country on an ongoing basis and carry out patrols and site visits to enforce the various provisions of these Acts as required. They also investigate reports of breaches of the Acts. Members of An Garda Síochána are also empowered under the Acts to investigate alleged offences and to prosecute, if they see fit.

In this regard, my Department will follow up appropriately on any alleged breaches of the Wildlife (Amendment) Act 2010, which makes it an offence to hunt a deer with two or more dogs.

Foras na Gaeilge

 24. D'fhiafraigh Deputy Mary Lou McDonald Information on Mary Lou McDonald Zoom on Mary Lou McDonald den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan an ndéanfaidh sé ráiteas maidir le cad atá á dhéanamh ag a Roinn, i gcomhpháirtíocht le Foras na Gaeilge, chun a chinntiú go mbeidh seirbhísí nuachta clóite á soláthar mar is cuí don phobal, agus go mbeidh fáil sách leathan ar na meáin Ghaeilge.  [13104/13]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley): Information on Dinny McGinley Zoom on Dinny McGinley Is ar Fhoras na Gaeilge atá an phríomhchúram i ndáil le foilsitheoireacht na Gaeilge, lena n-áirítear seirbhísí nuachta clóite a sholáthar mar is cuí don phobal. Tuigtear dom go bhfuil Foras na Gaeilge ag ullmhú le suirbhé a dhéanamh ar an gceist áirithe seo agus go mbeidh sraith de ghrúpaí fócais á reáchtáil acu ar fud na tíre. Is é an aidhm a bhaineann leis na céimeanna sin a ghlacadh ná chun fáil amach cén cineál seirbhíse nuachta clóite go baileach atá de dhíth ó phobal na Gaeilge. Tuigtear dom go mbeidh Foras na Gaeilge ag tabhairt faoin obair sin gan mhoill.

Údarás na Gaeltachta

 25. D'fhiafraigh Deputy Pádraig Mac Lochlainn Information on Pádraig MacLochlainn Zoom on Pádraig MacLochlainn den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan cén céatadán d’fhoirgnimh Údarás na Gaeltachta atá ag luí folamh; an ndéanfaidh sé liosta na bhfoirgneamh sin a bhriseadh síos ar bhonn contae, agus a mhíniú cén plean atá ag an Údarás le húsáid a bhaint astu chun fostaíocht a chruthú..  [13096/13]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley): Information on Dinny McGinley Zoom on Dinny McGinley De réir an eolais atá curtha ar fáil ag Údarás na Gaeltachta, tá 32% dá chuid aonad inligthe folamh faoi láthair, is é sin 142 aonad folamh as 440 aonad san iomlán.

  Tógadh go leor d’aonaid thionsclaíocha Údarás na Gaeltachta sna seachtóidí agus tuigtear dom go bhfuil tuairim is 60% de na haonaid atá folamh fochaighdeánach. Dá bhrí sin, níl siad sa staid gur féidir iad a ligean le tionóntaí faoi láthair agus theastódh uasghrádú agus infheistíocht shubstaintiúil chun iad a thabhairt go dtí an chaighdeán atá riachtanach d’fhiontair nua-aimseartha an lae inniu.

  Tuigtear dom go bhfuil sé mar sprioc ag an Údarás 10% de na haonaid atá folamh a uasghrádú in 2013/2014, is é sin 9 n-aonad ar chostas iomlán infheistíochta de thart ar €1.8m.

  Tá liosta de na haonaid atá folamh faoi láthair briste síos de réir contae sa tábla leis seo.

  Question No. 26 answered with Question No. 11.


Last Updated: 29/04/2020 08:02:44 First Page Previous Page Page of 92 Next Page Last Page