Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

11/28/2018 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRB04000

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Boird Oideachais agus Oiliúna

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

975

Book No

BookNo

6

Pdf Ref

PdfPageRef


Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Boird Oideachais agus Oiliúna

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Boird Oideachais agus Oiliúna

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister for Education and Skills (Deputy Joe McHugh)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister for Education and Skills (Deputy Joe McHugh)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

JoeMcHugh

SpeakerText

SpeakerText

Joe McHugh

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

3A21472D66D3987B8025835400365669

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

01/31/2020 10:25:19 AM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Is é mo chúram mar Aire agus príomhfheidhm mo Roinne i dtaca leis an gceist seo, ná a chinntiú go gceaptar na daoine cearta do phoist Phríomhfheidhmeannigh ar na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOna) a bhfuil na heochairscileanna agus na hinniúlachtaí acu a theastaíonn chun feidhmiú go héifeachtach agus eagraíochtaí móra coimpléascacha a bhainistiú.
Mar is eol don Teachta, is forais reachtúla iad na BOOna a bhfuil a stádas corparáideach féin acu, a bunaíodh faoi Acht na mBord Oideachais agus Oiliúna 2013, agus tá siad freagrach as réimse d’fheidhmeanna forchoimeádta agus feidhmiúcháin faoin Acht sin.    Is é an Príomhfheidhmeannach atá freagrach as feidhmeanna feidhmiúcháin an bhoird a chur i gcrích agus tá sé freagrach don bhord as comhlíonadh cuí a c(h)uid feidhmeanna. Ta an Príomhfheidhmeannach freagrach as a dheimhniú go n-éiríonn leis an BOO a chuid aidhmeanna agus cuspóirí straitéiseacha a bhaint amach, lena n-áirítear soláthar, ar dhóigh éifeachtúil agus éifeachtach, an iliomad seirbhísí agus gníomhaíochtaí ilchineálacha a bhíonn ag an BOO, de réir dea-chleachtas, agus tá sé freagrach don bhord agus freisin do Choiste na gCuntas Poiblí agus do Choistí eile de chuid an Oireachtais. 
Ní mór d’iarrthóirí do ról an Phríomhfheidhmeannaigh a bheith in ann na hinniúlachtaí seo a leanas a léiriú:
- ceannaireacht straitéiseach, nó ionchur suntasach straitéiseach, ar ghnó nó ar eagraíocht i gceann amháin, nó níos mó, de na hearnálacha seo a leanas – oideachas Bunscoile, Iar-Bhunscoile, Breisoideachas agus Oiliúint nó oideachas Tríú Leibhéal
- taithí shuntasach rialachais, riaracháin agus bainistíocht airgeadais, taithí shuntasach eagraíochtúil ar bhainistiú athruithe ag leibhéil straitéiseacha agus oibríochta araon
- taithí ar fhoirne rathúla nó líonraí dea-fhorbartha a thógáil, a threorú, a spreagadh agus a fhorbairt, laistigh den timpeallacht oideachais, oiliúna agus scileanna agus / nó sa Rialtas nó san earnáil phoiblí go ginearálta
- taithí ar phrionsabail an chomhionannais deiseanna, na hilchineálachta agus na cuimsitheachta a leabú laistigh de bheartais agus de chleachtais eagraíochta
D’fhonn a chinntiú go mbíonn iarrthóirí atá cáilithe mar is cuí ar fáil do ról an Phríomhfheidhmeannaigh, ní mór dóibh a bheith ábalta na hinniúlachtaí thuas a léiriú. B’fhéidir go gcaithfeadh an Príomhfheidhmeannach cuid áirithe dá g(h)nó a dhéanamh trí Ghaeilge mar sin de, is inmhianaithe go mbeadh ardchaighdeán Gaeilge acu ach níl sé riachtanach. Bhí mo Roinn ag plé le Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann i dtaca leis an gceist seo.  Is é BOOÉ an eagraíocht a bunaíodh faoi Acht BOO 2013 chun ionadaíocht a dhéanamh ar na BOOna i dteannta a chéile agus aithníonn mo Roinnse amhlaidh é chun na críche sin. 
Is faoin tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a bheidh sé ar deireadh a shocrú cé hé an duine / na daoine is mó ag a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu de réir na gcritéar atá leagtha amach.