Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

McGinley, Dinny

Thursday, 6 December 2012

Dáil Éireann Debate
Vol. Nbr.


Leaders' Questions (Continued)

What about the dirty dozen?More Button

That is another country entirely.More Button

Financial Resolution No. 15: General (Resumed) (Continued)

Tá áthas orm an deis seo a fháil labhairt sa Teach inniu maidir leis an soláthar do mo Roinn i dtaca le cúrsaí Gaeilge, Gaeltachta agus Oileán. I dtús báire, ní miste a rá gur figiúirí tascacha ia...More Button

Is léir go bhfuil acmhainní an Stait thar a bheith tearc faoi láthair agus go raibh cinntí crua le tógáil dá réir ag an Rialtas maidir le leithdháileadh na n-acmhainní sin sa cháinaisnéis a cuire...More Button

San iomlán, beidh beagnach €57 milliún le caitheamh ag mo Roinnse in 2013 ar ghnóthaí Gaeilge, Gaeltachta agus Oileán, lena n-airítear an Foras Teanga. Áirítear anseo beagnach €42.4 milliún atá ...More Button

Ní miste a rá go bhfuil laghdú idir 4% agus 5% tagtha ar an bhuiséad reatha agus go bhfuil laghdú 10% tagtha ar an bhuiséad caipitil sna réimsi a thagann faoi mo chúram. Ach é sin ráite, tá mise...More Button

Mar is eol don Teach, tá cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge ar an chloch is mo ar phaidrín mo Roinne ón uair gur tháinig sí i bhfeidhm i mí na Nollag 2010. Agus Acht na Gaeltach...More Button

Má bhreathnaítear ar an chaiteachas reatha i dtosach, tá me an-shásta a fhógairt go mbeidh tuairim is €3.4 milliún ag Údaras na Gaeltachta a bheidh le caitheamh ar chur i bhfeidhm na straitéise s...More Button

Chomh fada is a bhaineann sé le caiteachas reatha mo Roinne, meastar go mbeidh tuairim is €6.7 milliún againn le caitheamh ar na scéimeanna tacaíochta Gaeltachta agus tuairim is €4.1 milliún agai...More Button

Ní miste a rá go bhfuil mé an-shásta a fhógairt go mbeidh an t-allúntas céanna, is é sin €5.9 milliún, ann do na seirbhísí iompair do na hoileáin. Arís, is díol suntais atá ann gur éirigh linn a...More Button

Ar an taobh caipitil, tá mé an-shásta a fhógairt go bhfuil méadú tagtha ar an allúntas d'Údarás na Gaeltachta go tuairim is €6 mhilliún. Tógadh an cinneadh seo i bhfianaise tábhacht an allúntais...More Button

Maidir leis an allúntas caipitil a bheidh le caitheamh ag mo Roinn, beidh tuairim is €1.2 milliún le caitheamh ar na scéimeanna tacaíochta Gaeltachta agus beidh allúntas de thuairim is €680,000 a...More Button

Maidir leis na háisíneachtaí a thagann faoi scáth mo Roinne, creidim go mbeidh soláthar dóthanach acu in 2013 chun leanúint orthu lena gcuid feidhmeanna reachtúla a chur i gcrích. Beidh allúntas...More Button

Ina theannta sin, beidh tuairim is €14.6 milliún ag an bhForas Teanga thuaidh theas, faoi réir chomhaontú na Comhairle Aireachta Thuaidh Theas in am trátha. More Button

Mar fhocal scoir, creidimse go bhfuil tiomantas an Rialtais don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hoileáin le feiceáil go soiléir sa leithdháileadh atá beartaithe do mo Roinn don bhliain 2013. ...More Button

Air Services Provision

As the Deputy may be aware, the current contract for provision of an air service for the Aran Islands is in place until 31 August 2013. No decision has been made in relation to renewal of the cont...More Button

Íocaíochtaí Deontas

Seo a leanas sonraí na ndeontas atá ceadaithe do Chomhar Chuigéal Teo. faoi Scéimeanna Tacaíochta Gaeltachta mo Roinne ó 2007 go dáta:

More Button

Údarás na Gaeltachta Funding

Bunaithe ar eolas atá faghte ag mo Roinnse ó Údarás na Gaeltachta, tá na sonraí atá iarrtha ag an Teachta leagtha amach sa tábla thíos.

More Button


 

 

www.Oireachtas.ie

Houses of the Oireachtas Service, Leinster House, Dublin 2. Ph: +353 1 618 3000

- Government Website - Privacy Policy - Accessibility - Copyright and Re-Use