Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Kyne, Seán, Kyne, Seán

Tuesday, 12 March 2019

Dáil Éireann Debate
Vol. Nbr.


An tOrd Gnó - Order of Business

Mar Phríomh-Aoire agus mar bhall den Choiste Gnó, déanaim comhghairdeas le Patricia as ucht an sárjab a rinne sí ar ár son. Go n-éirí an t-adh léi sa todhchaí.More Button

Is mar seo a leanas a bheidh an gnó Dé Máirt: Uimh.15, tairiscint maidir leis an 23ú tuarascáil ón gCoiste Roghnóireachta; Uimh. 16, tairiscint maidir leis an ordú um ghéilleadh a iarchur, iarchu...More Button

Is mar seo a leanas a bheidh an gnó Dé Céadaoin: Uimh 217, tairiscint maidir le bochtaineacht cúrsaí, arna roghnú ag cácas parlaiminte na mban de chuid an Oireachtais; Uimh. 34a, ráitis maidir le...More Button

Maidir leis an ngnó Dé Máirt, beartaítear: (1) go dtógfar Uimh. 15, 16 agus 16a gan díospóireacht agus go ndéanfar aon vótáil a éilítear maidir le Uimh 16 agus 16a a thógáil láithreach; (2) go nd...More Button

An tOrd Gnó - Order of Business (Continued)

Maidir leis an ngnó Dé Céadaoin, beartaítear: (1) go dtógfar Uimh 217 in am Rialtais agus go gcríochnófar í laistigh de dhá uair an chloig, tabharfaidh tairgtheoir óráid tosaigh nach rachaidh thar...More Button

Gabhaim buíochas leis an Teachta as ucht na ceiste tábhachtaí seo a ardú, go mórmhór i rith Sheachtain na Gaeilge. Tá mé ar an eolas faoi na smaointe atá ag an gCoimisinéir Teanga sa chomhthéacs s...More Button

Regulation of Tenderers Bill 2019: First Stage (Continued)

No.More Button

Credit Union (Amendment) Bill 2019: First Stage

No.More Button

Twenty-Third Report of Committee of Selection: Motion

I move:More Button

Draft Order on the Central Fund: Referral to Select Committee

I move:More Button

Ministerial Rota for Parliamentary Questions: Motion

I move:More Button

An Ghaeilge: Ráitis

Mar Aire Stáit le freagracht as an nGaeilge, an nGaeltacht agus na hoileáin, cuirim fáilte roimh an deis seo labhairt leis an Teach faoi chúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta, go háirithe agus muid i lár...More Button

Ba mhaith liom cúpla focal a rá faoin straitéis 20 bliain don Ghaeilge, agus go háirithe faoin bplean gníomhaíochta don tréimhse 2018-22 a foilsíodh anuraidh. I mbeagán focal, is ionann an strai...More Button

Cé nach bhfuil an plean ar an saol ach bhí mhí an Mheithimh anuraidh ann, tá dul chun cinn suntasach déanta cheana chun tús a chur lena chur i bhfeidhm. Tá an coiste stiúrtha atá freagrach as mo...More Button

Leanann ullmhúchán pleananna teanga ar aghaidh ar fud na Gaeltachta, sna bailte seirbhíse Gaeltachta agus sna líonraí. Baintear úsáid as an gciste suntasach atá ar fáil le maoiniú bliantúil idir...More Button

An Ghaeilge: Ráitis (Continued)

Chuige sin ceadaíodh maoiniú de €1.26 milliún don tréimhse ó 2018-19 go 2020-21 chun deis a thabhairt do Chomhar Naíonraí na Gaeltachta a ngníomhaíochtaí a thacaíonn le seirbhísí luathbhlianta sa G...More Button

Gabhaim buíochas leis an gCeann Comhairle agus leis na Teachtaí uile as ucht na n-óráidí agus na smaointe ar fad atá ráite acu.More Button

Luaigh an Teachta Calleary an fáth atá taobh thiar den obair ar son na Gaeilge agus táimid i mbun athrú mór a dhéanamh faoi láthair leis na próisis phleanála teanga agus leis an bpolasaí don oide...More Button

Tá cúrsaí aitheantais na nGaelscoileanna luaite ag a lán daoine agus táim sásta an córas atá ann faoi láthair a phlé leis an Aire Oideachais agus Scileanna, an Teachta McHugh. D'ardaigh an Teach...More Button

Aontaím le Teachta Ó Snodaigh gur cheart go mbeadh níos mó Gaeilge le cloisteáil san Oireachtas ó cheann ceann na bliana agus tá sé sin luaite ag neart Teachtaí anseo freisin. Dar ndóigh, déanan...More Button

Luaigh an Teachta Ó Snodaigh Údarás na Gaeltachta freisin, agus mar atá ráite agam cheana féin, tá buiséad caipitil an údaráis dúbailte le dhá bhliain anuas. Tá €850,000 tugtha ag an Rialtas don...More Button

Luaigh an Teachta Howlin, maidir le hoideachas, go bhfuil aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna go bhfuil fadhb ann maidir le múineadh na Gaeilge, agus tá an Roinn sin ag dul i ngleic l...More Button

Tá an ceart ag an Teachta Howlin go bhfuil dea-thoil ag an bpobal i gcoitinne i leith na Gaeilge agus tá go leor deiseanna ag daoine chun teacht ar ais chuig an teanga agus í a fhoghlaim arís. M...More Button

D'ardaigh an Teachta Smyth an cheist maidir le hAcht teanga ar an dá thaobh den Teorainn, agus mar a dúirt mé níos luaithe, toisc go mbeidh an tAcht leasaithe ó Dheas le foilsiú go luath, go bhfu...More Button

Luaigh roinnt Teachtaí na pop-up Gaeltachtaí agus cuirim fáilte roimh an gcoincheap nua seo. Feicim anois go bhfuil siad á n-eagrú timpeall na gcluichí móra Chumann Lúthchleas Gael, agus is iont...More Button

Luaigh an Teachta Maureen O'Sullivan na coláistí samhraidh agus aontaím léi go bhfuil deis iontach againn leo siúd. Cuireann an Roinn thart ar €4 milliún isteach sna tionscadail seo gach bliain ...More Button

Luaigh an Teachta Connolly Bille na dteangacha oifigiúla (leasú). Mar a dúirt mé, beidh mé ag brú ar aghaidh le foilsiú an Bhille sin go luath.More Button

Aontaím léi faoi thábhacht Údarás na Gaeltachta. Tá cás HID Global pléite agam go pearsanta. Bhí díomá orm freisin faoin gcinneadh a rinne an comhlacht príobháideach aistriú go Gaillimh.More Button

Maidir le pleanáil teanga, tá níos mó ná €100,000 ar fáil do gach grúpa. Tá scéimeanna eile de luach thart ar €9 milliún in aghaidh na bliana ar fáil chomh maith. Tá a lán rudaí eile ann.More Button

Tá sé suimiúil gur luaigh a lán daoine an córas oideachais. Beidh mé in ann labhairt leis an Aire, an Teachta McHugh, faoi sin agus faoin bpróiseas pátrúnachta. B'fhéidir go mbeidh sé sásta pái...More Button

Bhí ceisteanna ann maidir le bóithre sa Ghaeltacht. Tá a fhios againn go bhfuil na local improvement schemes faoi scáth Roinn an Aire, an Teachta Ring.More Button

Bhí a lán rudaí luaite, go mór mór faoin oideachas agus faoi úsáid na Gaeilge sa Teach seo. Sílim go bhfuil an córas aistriúcháin ar fáil ag daoine ó na meáin. Níl a fhios agam. Bhí mé ag brea...More Button

Údarás na Gaeltachta

Dírím aird an Teachta ar an bhfreagra a thug mé ar Cheist Dála Uimhir 609 an 5 Márta 2019 maidir leis an ábhar seo. Mar a thug mé le fios sa bhfreagra sin, fuair an tÚdarás trí iarratas ar chúnamh ...More Button

Mar is eol don Teachta, is é an aidhm atá leis an scéim Bí Réidh, atá á riar ag Údarás na Gaeltachta, tacaíocht a chur ar fáil do chliantchomhlachtaí de chuid an Údaráis ar mhaithe leis na riosca...More Button

Tá curtha in iúl ag Údarás na Gaeltachta go raibh os cionn 1,100 cliaint ar bhunachar cliaint an eagrais ag deireadh 2018, ag áireamh trádálaithe aonair, micreachomhlachtaí, chomh maith le comhla...More Button

Ós rud é go bhfuil íogaireacht tráchtála agus rialacha cosanta sonraí i gceist nach foláir a bheith ar an airdeall fúthu, tá curtha in iúl ag an Údarás  nach mbeadh sé  inmholta, dar leo,  sonraí...More Button

Agus é sin ráite, tá 25 comhlacht aitheanta ag an Údarás ó anailís nua mar na comhlachtaí is leochailí ó thaobh an Bhreatimeachta de agus tá teagmháil déanta arís leo chun na tacaíochtaí atá ar f...More Button

Ní miste a lua go bhfuil an líon beag iarratas a fuarthas faoin scéim go dti seo ar aon dul leis an treocht atá le sonrú mar a bhaineann sé leis an laghad éilimh go ginearálta atá ar an macasamha...More Button

É sin ráite, tuigim go bhfuil leas agus spéis bainte ag cliaint an Údaráis as scéimeanna eile atá ar fáil dóibh agus ceadaíodh €1.8m de thacaíocht in iomlán in 2018 do scéimeanna i leith Taighde ...More Button