Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

McHugh, Joe

Tuesday, 9 December 2014

Dáil Éireann Debate
Vol. Nbr.


Business of Dáil (Continued)

No IndicatorVoted No More Button

Confidence in Taoiseach and Government: Motion (Continued)

Yes IndicatorVoted Yes More Button

Order of Business (Continued)

They are lucky if they can go home to their families.More Button

Every night.More Button

Water Services Bill 2014: Second Stage (Resumed) (Continued)

Yes IndicatorVoted Yes More Button

Seirbhísí Oileán (Continued)

Tá conradh faoi oibleagáid seirbhíse poiblí i bhfeidhm idir mo Roinn agus Aer Arann Islands chun seirbhís aeir a chur ar fáil d’Oileáin Árann suas go dtí 30 Meán Fómhair 2015. Mar is eol don Teach...More Button

Ba mhaith liomh comhgháirdeas a dhéanamh leis an bhfoireann as ucht a bhua ollmhór fosta. Tuigim an cheist seo agus an tábhacht atá ag baint leis an nasc idir an mórthír agus na hoileáin agus cás ...More Button

Mar atá a fhios ag an Teachta, bhí an bád farrantóireachta an-tábhachtach fosta i rith an tsamhraidh ach táim ag súil go mbeidh sé ceart go leor. Mar shampla, bhí mé ar Oileán Thoraí den chéad uai...More Button

Fuair mé cuireadh agus táim ag súil go mór le mo dara thuras go dtí na hoileáin sa bhliain úrMore Button

Acht na dTeangacha Oifigiúla

Mar is eol don Teachta, rinneadh athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 i gcomhréir leis an ghealltanas a tugadh i gClár an Rialtais 2011-2016. Mar thoradh ar an athbhreithniú sin, d'fh...More Button

Tuigtear dom go bhfuil sé i gceist triail a bhaint as na socruithe nua earcaíochta sa chomórtas d’Oifigigh Cléireachais atá ar siúl faoi láthair ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Tá sé bear...More Button

Ní miste a chur in iúl chomh maith go n-éilítear ar chomhlachtaí poiblí, de réir alt 13(d) d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, agus scéimeanna teanga á n-ullmhú acu, a chinntiú go gcomhlíontar n...More Button

Tá mé cinnte faoi sin. Tá fios agam go raibh díospóireacht mhór ann roimh an cinneadh seo a dhéanamh, am nach raibh mise ceaptha mar Aire Stáit. Glacaim nach bhfuil i gceist ach figiúir de 6%. Ac...More Button

Acht na dTeangacha Oifigiúla (Continued)

Beidh mé i dteangmháil leis na hoifigigh sinseartha agus na hAirí idir na ranna rialtais éagsúla chun daoine a bhogadh chun tosaigh sa scéim. Tá dualgas orainn an teanga a chur chun tosaigh sna ra...More Button

Air Strips

Beidh mé ag streachailt i mBéarla anois. An bhfuil sé sin ar dóigh? As the Deputy is aware, my Department has developed airstrips at Cleggan and Inishbofin in County Galway. These airstrips are ...More Button

I dtús báire, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le mo chomhghleacaithe, na hAirí, na Teachtaí Humphreys, Howlin agus Noonan as ucht a gcuid tacaíochta i rith an phróisis Mheastachán i ndiaidh ...More Button

Deputy Kyne proposed that a timeline should be set out with regard to the two airstrips. I am open to doing something constructive here. The Deputy will be in touch with the various groups and ...More Button

I am interested in doing something constructive with the many stakeholders and different groups in this sector. Galway County Council was heavily involved at one stage. Deputy Kyne has his ear to...More Button

Calafoirt agus Céanna

Tuigtear dom go dtagann cúram na cé seo faoi Chomhairle Contae na Gaillimhe, a chuaigh i mbun réamhoibreacha agus staidéir éagsúla, ar nós múnlóireacht fhisiceach tonnta agus ráiteas tionchar timpe...More Button

Comhairlítear dom nach bhfuil sé beartaithe ag an Chomhairle Contae dul chun tairisceana i leith forbairt na cé sa ghearrthéarma toisc nach bhfuil na hacmhainní ar fáil faoi láthair. Ós rud é nac...More Button

I rith 2013, cheadaigh mo Roinn deontas de €42,000 d'oibreacha cothabhála agus sábháilteachta a chur i gcrích ar an ché seo. I measc na n-oibreacha seo, bhí deisiú ar an ché, solas loingseoireach...More Button

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

Ba mhaith liom a rá ar dtús go mbaineann an chuid is mó den chaiteachas ar fhomhíreanna C agus D de vóta mo Roinnse le cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge agus an phróisis pleanála ...More Button

Ar mhaithe le tacú le cur i bhfeidhm na Straitéise agus leis an bpróiseas pleanála teanga mar a leagtar amach é in Acht na Gaeltachta 2012, cuireadh soláthar airgid faoi leith ar fiú €500,000 ar ...More Button

Mar thoradh ar an méadú seo, fágfaidh sé go mbeidh sé ar chumas mo Roinne leanúint ar aghaidh agus raon leathan bearta faoi leith a thacóidh ar bhealach praiticiúil le cur i bhfeidhm na Straitéis...More Button

Tá bailchríoch á cur faoi láthair ar mhiondealú an tsoláthair seo do 2015. É sin ráite, táthar ag súil go mbeifear in ann an soláthar céanna de €200,000, a tugadh d’Údarás na Gaeltachta i mbliana...More Button

Cruthú Fostaíochta

Dírím aird an Teachta ar an bhfreagra a thug mé ar Cheist Dála Uimhir 4 ar 22 Deireadh Fómhair 2014 faoin ábhar seo. Sa fhreagra sin, thug mé le fios go mbeidh soláthar caipitil de €5.687m ar fáil ...More Button

É sin ráite, tuigim go maith go bhfuil togra straitéiseach ag Údarás na Gaeltachta lena bhuiséad caipitil a mhéadú thar thréimhse ama ón leibhéal reatha de €5.687m go €12m in aghaidh na bliana. T...More Button

An Maolú i leith na Gaeilge san Aontas Eorpach

Mar is eol don Teachta, baineann an maolú faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh 1257/2010 leis an dualgas atá ann dlíthe an AE a dhéantar faoi nós imeachta na comhchinnteoireachta a aistriú go Gaeilg...More Button

Maidir le cúrsaí ateangaireachta i bParlaimint na hEorpa, tuigfidh an Teachta gur ceist í seo don Pharlaimint féin. More Button

Maoiniú do na hIrisí Gaeilge

Mar a mhínigh mé don Teach i mo fhreagra ar Cheist Dála Uimhir 7 den 22 Deireadh Fómhair 2014, is ceist oibríochtúil atá ann d'Fhoras na Gaeilge maoiniú a chur ar fáil d’irisí Gaeilge agus níl ról ...More Button